За нас


 

Врз основа на Законот за Здруженија на граѓани и фондации (Сл. Весник на РМ, бр.31 од 02.07.1998 год.), и член 16, а во врска со член 10 од Статутот на Фондацијата Фонд на холокасутот на Евреите од Македонија Управиот одбор на Фондацијата на ден 01.07.2002 година ја донесе следната:

Програма за работа на Фондацијата: Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија е Фондација основана на ден 23.04.02, со одлука на Влада бр.23-2112/1 од 23.04.02 година, а врз основа на законот за денационализација на РМ (Сл..в.20/98,31/00 и пречистен текст, 43/00)

Фондот се основа за да се остварат програмските цели и задачи, врз онова на Статут, а согласно со Уставот, Законот и Одлуката за основање. Фондот е независна, неполитичка непартиска, доброволна и јавна организација, со својство на правно лице.


Секоја помош од Ваша страна е повеќе од добредојдена.

Донирајте за да продолжиме со успешната работа и едукација

MK EN